Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 8 w Gdańsku „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
PODSTAWA PROGRAMOWA

ROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)z dnia 14 lutego 2017 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

 

POBIERZ PLIKI