Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 8 w Gdańsku „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
REKRUTACJA 2019/2020

Rekrutacja uczestników do projektu
„Nowe –dodatkowe miejsca w Pozytywnych Przedszkolach w Swarzewie
i przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku”

Fundacja Pozytywne Inicjatywy otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Nowe –dodatkowe miejsca w Pozytywnych Przedszkolach w Swarzewie i przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

Zapraszamy rodziców / opiekunów dzieci w wieku od lat 3 do 6 lat, którzy są zainteresowani zapisaniem dzieci do Pozytywnego Przedszkola Pozytywka,
przy ul. Jana Augustyńskiego 1

do składania formularzy rekrutacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami.

W ramach projektu utworzone zostaną 102 dodatkowe miejsca w przedszkolach: Pozytywnym Przedszkolu Pozytywka – 52 miejsca, w Pozytywnym Przedszkolu w Swarzewie – 50 miejsc.

Do Projektu przyjętych zostanie:

102 dzieci z województwa pomorskiego w wieku 3-6 lat;

10 nauczycieli z województwa pomorskiego, pracujących w placówkach objętych wsparciem;

51 opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkoli objętych wsparciem.

Osoby te stanowią grupy docelowe projektu.

Rekrutacja uczestników do projektu:

Etapy rekrutacji:

Etap I – rekrutacja wstępna – przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych do 31.05.2019r.

Etap II - ocena formalna złożonych wniosków od dnia 03.06.2019r.– badanie czy złożono wszystkie wymagane dokumenty i czy dokumenty są wypełnione prawidłowo. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia dokumentów, zostaną one zwrócone do uzupełnienia;

Etap III – weryfikacja warunków koniecznych oraz warunków uprawniających do pierwszeństwa
w procesie rekrutacji.

Etap IV – utworzenie głównej listy uczestników. Lista główna uczestników projektu zostanie utworzona po weryfikacji dokumentów złożonych do dnia 31.05.2019r. i złożonych uzupełnień. 

 Lista zostanie utworzona w oparciu o ocenę formalną, spełnienie kryteriów koniecznych oraz warunków przyznających pierwszeństwo w procesie rekrutacji.

W przypadku zbyt dużej liczby chętnych zostaną wzięte pod uwagę kryteria dodatkowe, co oznacza,
że w takim przypadku o zakwalifikowaniu osób do projektu decyduje liczba uzyskanych dodatkowych punktów. Lista główna zostanie zamknięta przy zakwalifikowaniu do projektu założonej do wsparcia liczby uczestników, zgodnie z opisem grupy docelowej określonej w §3. pkt 2. W przypadku zamknięcia listy głównej zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji osób znajdujących się na liście głównej uczestników, będą kwalifikowani kolejni uczestnicy z listy rezerwowej;

Etap V – podpisanie umów oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem.

Etap VI – rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w trybie ciągłym.

Formularze wraz z niezbędnymi załącznikami powinny zostać złożone w biurze rekrutacyjnym, mieszczącym się w Pozytywnym Przedszkolu Pozytywka w Gdańsku przy ul. Jana Augustyńskiego 1.

Składane dokumenty powinny być poprawnie wypełnione i podpisane. Niekompletne zgłoszenia zostaną oddane do uzupełnienia.

Lista pozytywnie zweryfikowanych uczestników zostanie utworzona do dnia 04.06.2019 roku. Informacja o zakwalifikowaniu do projektu i dacie podpisania umowy, zostanie przekazana mailowo lub telefonicznie.

Planowany termin otwarcia przedszkola to 20.05.2019r.

Szczegóły rekrutacji określone zostały w Regulaminie uczestnictwa w projekcie!!!

Dokumenty do pobrania:

- Regulamin uczestnictwa w projekcie;

- Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy;

- Załącznik nr 2 –  Deklaracja uczestnictwa – dziecko;

- Załącznik nr 2.1 – Deklaracja uczestnictwa – rodzic;

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – w zbiorze RPO WP – dziecko;

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – w zbiorze RPO WP – rodzic;

- Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – w Centralnym Systemie Teleinformatycznym – dziecko;

- Załącznik nr 5 Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku;

- Załącznik nr 6 Wzór umowy.

Kontakt w sprawie składania dokumentacji rekrutacyjnej:

Pani Jolanta Dykas-Klisz, nr telefonu: 728 453 442

e-mail: przedszkole8@pozytywneinicjatywy.pl

 

 

POBIERZ PLIKI
Regulamin uczestnictwa w projekcie nr 1 z dn. 16.05.2019r..pdf  
Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy.pdf  
Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa - dziecko.pdf  
Zał. 2.1 Deklaracja uczestnictwa rodzic.pdf  
Zał. 3 Oświadczenie Zbiór Zarządzanie RPO WP 2014_2020-dziecko.pdf  
Zał. 3.1 Oświadczenie Zbiór Zarządzanie RPO WP 2014_2020-rodzic.pdf  
Zał. 4 Oświadczenia do zbioru CST -dziecko.pdf  
Zał. 5 Oświadczenie zgoda na wizerunek.pdf  
Zał. 6 Wzór umowy.pdf